ਫੀਡਬੈਕ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰੋ. ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ hq[dot]degt[at]punjab[dot]gov[dot]in. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਚਾ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ

1 + 0 =
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 26-07-2018
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 18:48
back-to-top